ENG

c-o-m-p-o-s-i-t-e is a nonprofit contemporary art space that aims at elaborating projects which are multiple and variable in character, by providing a platform for support and collaboration.

Through the activities conducted, we approach questions about art practice, and how, within it, composite configurations emerge, bind together, transform, stabilise, reiterate. Without making cuts beforehand ; neither elementary, nor sequential, neither historical, nor disciplinary. We propose to consider together the capacity of art and its practices, in a wide sense, to draw together im/material possibles. c-o-m-p-o-s-i-t-e makes place for the fabrication of such possibles.

The propositions that follow from these questions can take the form of exhibitions, short-term or longer collaborations, co-productions, dialogues, lectures or conversations between actors concerned. With these, we aim at soliciting for im/material, affective and/or cognitive transformations by the invited actors, as they are effected during the encounters.

FR

c-o-m-p-o-s-i-t-e est un espace d’art contemporain sans but lucratif qui vise à élaborer des projets à caractère multiple et variable, en proposant une plateforme de support et de collaboration.

A travers les activités menées, nos questions portent sur la pratique de l’art, et comment, au sein de celle-ci, les configurations composites émergent, se lient, se transforment, se stabilisent, se réitèrent. Sans scissions au préalable ; ni élémentaire, ni séquentiel, ni historique, ni disciplinaire. Nous proposons de s’interroger ensemble sur la capacité de l’art et ses pratiques, dans un sens large, de rassembler des possibles im/matériels. c-o-m-p-o-s-i-t-e fait lieu pour la fabrication de tels possibles.

Les propositions qui découlent de ces questions peuvent prendre la forme d’expositions, de collaborations à court ou mi-long terme, co-productions, dialogues, lectures ou conversations entre les différents acteurs concernés. Ceci vise à solliciter auprès des acteurs invités des transformations im/matérielles, affectives et/ou cognitives, telles qu’elles s’effectuent lors des rencontres.

NL

c-o-m-p-o-s-i-t-e is een nonprofit ruimte voor hedendaagse kunst die gericht is op het uitwerken van projecten die meervoudig en wisselend van karakter zijn, door te voorzien in een ondersteunings- en samenwerkingsplatform.

Via de activiteiten die we uitvoeren benaderen we vraagstukken rond kunstpraktijk, en hoe hierin samengestelde configuraties ontstaan, zich verbinden, zich transformeren, zich stabiliseren, zich herhalen. En dit zonder voorafgaande splitsingen ; noch elementaire, noch sequentiële, noch historische, noch disciplinaire. Wij stellen voor om samen na te gaan wat het vermogen is van kunst en haar praktijken, in brede zin, om im/materiële mogelijkheden samen te stellen. c-o-m-p-o-s-i-t-e maakt plaats voor de vervaardiging van zulke mogelijkheden.

De voorstellen die voortkomen uit deze vraagstukken kunnen de vorm aannemen van exposities, korte of langere samenwerkingen, co-producties, dialogen, lezingen of gesprekken tussen de betrokken actoren. Hiermee richten wij ons tot de uitgenodigde actoren, en verzoeken hen tot im/materiële, affectieve en/of cognitieve omvormingen, zoals ze teweeggebracht worden tijdens de ontmoetingen.